W dniu 13 października 2019 roku wprowadzono do polskiego systemu prawnego nowy rejestr publiczny, tzw. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Przepisy wprowadzające ten rejestr umieszczone zostały w ustawie z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, z późn zm.).

Nowe przepisy przyznają fiskusowi nowe źródło wiedzy na temat rzeczywistych beneficjentów spółek. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych prowadzony jest elektronicznie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Jest on również administratorem danych zawartych w rejestrze. Co istotne, Minister może przyznać dostęp do danych zawartych w rejestrze organom Krajowej Administracji Skarbowej i upoważnić je tym samym do analizowania i przetwarzania danych w nim zawartych.

Beneficjent rzeczywisty

Beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy, jest generalnie rzecz ujmując każda osoba fizyczna, sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad określonym podmiotem (spółką) poprzez posiadane uprawnienia, które mogą wynikać z dowolnych okoliczności (faktycznych, czy prawnych) i które umożliwiają beneficjentowi wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez ten podmiot. Przepisy ustawy szczegółowo określają, kto może być uznany za beneficjenta rzeczywistego.

Na kim ciąży obowiązek zgłoszenia ?

Obowiązek zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz ich aktualizacji ciąży na spółkach prawa handlowego, z wyjątkiem spółek partnerskich oraz spółek publicznych. Czynności tej dokonuje w imieniu obowiązanej spółki osoba uprawniona do jej reprezentacji, wyłącznie w formie elektronicznej. W przypadku spółek kapitałowych będzie to zarząd, a w przypadku spółek osobowych wspólnik uprawniony do reprezentacji. Do dokonania tej czynności konieczne jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Co istotne, osoba dokonująca zgłoszenia ponosi odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego oświadczenia i może ponosić odpowiedzialność cywilną za szkodę wyrządzoną w wyniku złożenia nieprawdziwych danych lub niezłożenia aktualizacji.

Dane podlegające zgłoszeniu

Do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, poza danymi identyfikacyjnymi spółki, zgłasza się dane na temat beneficjenta rzeczywistego oraz członka organu reprezentacyjnego (zarząd albo wspólnik uprawniony do reprezentacji). W zgłoszeniu określa się imię, nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL, a w razie braku numeru PESEL – datę urodzenia, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Termin zgłoszenia

Dane o beneficjencie rzeczywistym należy zgłosić do rejestru najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W sytuacji natomiast gdy zmiana nastąpiła po wpisaniu spółki do rejestru, przykładowo w wyniku sprzedaży udziałów albo praw w spółce, termin powyższy należy liczyć od daty zmiany.  

adwokat Patrick Wilhelmsen

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *