Zabezpieczenie majątkowe:

Niejednokrotnie zdarza się, że chcąc zabezpieczyć grożącą podejrzanemu grzywnę, przepadek, środek kompensacyjny albo zwrot korzyści majątkowej osiągniętej z popełnionego przestępstwa, prokurator dokonuje zabezpieczenia majątkowego na majątku należącym do podejrzanego. Zabezpieczenia takiego, zgodnie z art. 292 kpk, dokonuje się na zasadach określonych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to, że zabezpieczenie może nastąpić również poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości należącej do podejrzanego, a na podstawie art. 292 § 2 kpk (odnoszącego się do przepadku), również przez ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości.

Czasem jednak zawarte w księgach wieczystych wpisy są nieaktualne. Może to dotyczyć zarówno stanu właścicielskiego, czy ustroju majątkowego małżonków. Wyobrazić sobie można sytuację, że w księdze wieczystej nieruchomości, jako właściciele figurują małżonkowie – na zasadzie wspólności, podczas gdy faktycznie małżonkowie ustanowili między sobą rozdzielność rozdzielność.

Prokurator nie mając takiej wiedzy może wówczas wydać postanowienie zabezpieczające co do majątku wspólnego małżonków, co będzie krzywdzące dla małżonka nie będącego stroną w sprawie karnej. O ile bowiem istnieje możliwość zabezpieczenia na majątku wspólnym podejrzanego (oskarżonego) i jego małżonka, o tyle możliwość taka nie istnieje w odniesieniu do majątku osobistego.

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych:

Zgodnie z art. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych). Kluczowe znaczenie, z punktu analizowanego problemu, ma użyty w powyższym przepisie zwrot „czynność prawna”. Czynnościami prawnymi określa się czynności wywołującymi skutki prawne, przy czym są to czynności podmiotów działających w sferze stosunków cywilnoprawnych.

Czynnościami prawnymi nie będą więc postanowienia prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym. Przy wydaniu takiego postanowieniu, osoba dotknięta wadliwym postanowieniem, nie uczestniczy i często nie ma możliwości powołania się istniejącą w księdze niezgodność, tak jak to się odbywa w sferze cywilnoprawnej.

Co można zrobić w razie wadliwego zabezpieczenia majątkowego?

Osoba dotknięta wadliwym zabezpieczeniem majątkowym powinno okazać prokuratorowi dokumenty wykazujące rzeczywisty stan prawny nieruchomości, co powinno prowadzić do uchylania bądź zmiany ustanowionego zabezpieczenia. Na wydane w sprawie karnej postanowienie prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym, przysługuje ponadto zażalenie do sądu.

adw. Patrick Wilhelmsen, tel. 508-920-164, Kancelaria Adwokacka ul. Rozbrat 34/36 lok. 96, 00-429 Warszawa, filia w Piasecznie, ul. Zaleśna 20, 05-502 Piaseczno.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *